יום שבת, 9 בינואר 2016

קרינה בבתי ספר במזרח חדרה - בקשה לעזרה

בס"ד
10.1.2016
לכב'
פרופ סטליאן גלברג ראש מדור רעש וקרינה המשרד להגנת הסביבה
   שלום רב.
הנדון: בקשת עזרה בהרחקת אנטנות סלולריות
 במזרח העיר חדרה, מול השכונות אפרים, גבעת בוסל ודניה, מוצב תורן אנטנות סלולריות הנמצא בבעלות משותפת של החברות הסלולריות. כיוון שמדובר  בשטח הפתוח, הרי שמטבע הדברים, אנטנות אלו פולטת קרינה סלולרית על בניינים רבים וברדיוס גדול. מדובר על בתים פרטיים, 20  בניינים רבי קומות, וכן בתי ספר "שירת העשבים", וגני הילדים שניר ורקפת. הדיירים  והורי הילדים מוטרדים ומודאגים.
  
      בשנים האחרונות, הולכים ומצטברים ברחבי העולם מחקרים רבים (מאוד), אודות סכנה לסיכוי מוגבר לחלות בסרטן (ומחלות נוספות), למתגוררים או נמצאים בקרבת אנטנות סלולריות.  גם בישראל, התפרסם מחקרם של ד"ר דני ורוני וולף אודות סיכון זה. (מחקר של ד"ר דני ורוני וולף (מרכז רפואי קפלן) בנתניה, מצא עלייה של פי 4 בסרטן במרחק של עד 350 מטרים מאנטנות סלולריות, ועלייה של פי 10 ספציפית בנשים.
Wolf, Ronni, Wolf, Danny. Increased Incidence of Cancer Near a Cellular Phone Transmitter International Journal of Cancer Prevention. Vol. 1, Number 2, April 2004.
) באם נתבקש – נמציא לכם מבחר מחקרים. על מנת להתרשם מחומרת סכנת הקרינה, מומלץ לעיין בכתביו של פרופ' זמיר שליט"א על נזקי קרינת רדיו, באתר: http://www.zamirshalita.com/rf-hazards/dev-rf-injuries


      במדינת ישראל, התקן מתיר חשיפה של עד 100 מיקרו-וואט לסמ"ר, לדור השלישי של הסלולר (100 מיקרו-וואט לסמ"ר = 1,000 מילי-וואט למ"ר). מדינות רבות באירופה, החמירו בשנים האחרונות את התקנים לחשיפה ממושכת (סף-סביבתי), לרמות נמוכות מאוד. (הגדילו לעשות זלצבורג וצרפת, שהורידו את התקן ל-0.1 מיקרו-וואט לסמ"ר, שהוא אלפית ! ממה שמותר כיום בישראל). פורסם גם, שמועצת אירופה, אישרה ב- 2011, את החלטת הועדה האירופאית לבטיחות לקרינה בלתי מייננת בדבר הסכנות הגלומות בחשיפה לקרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו-סלולר ואת שורת ההמלצות שהוועדה המליצה אליהן כמה שבועות קודם לכן. (בין השאר, המלצה להעמיד תקנים ברמה של 0.1 מיקרו-וואט לסמ"ר).

      פרופסור סיגל סדצקי, האחראית על בריאות הציבור בישראל, העומדת בראש מכון גרטנר (המהווה את מרכז הידע הלאומי בנושא קרינה בלתי-מייננת), והאמורה להנחות את משרד הבריאות לגבי המדיניות בנושא קרינה בלתי מייננת,  הבהירה לאחרונה, שכל האנטנות בישראל הוצבו בעצם מבלי לתת הגנה בריאותית לציבור. לדבריה, "תקן  לקרינה בלתי מייננת, הוא תקן שלמעשה, אין לו שום משמעות בריאותית. אפשר לומר שהוא די שרירותי. הוא נקבע על סמך השפעות חימום, ולא על סמך, למשל, סרטן"  (דבריה של פרופ' סיגל סדצקי, נאמרו בראיון ב"תכנית חיסכון", בערוץ 2  31.8.2015). הדבר משול, לקבלן הרוצה למכור בית, ומסביר ללקוח, שהבית נבנה לפי התקן, אבל התקן מדבר אך ורק על אפקט של חימום, כלומר, שהדיירים המתגוררים בו יהיו מוגנים מפני חום, והתקן לא כולל נושאים אחרים כגון: חוזק חומרים, עמידות ברעידות אדמה, אקוסטיקה, בידוד, מערכות חשמל, וכו' וכו'. ברור שמדובר בשערוריה של ממש !
  
   לפני 10 חודשים התחלנו מהלך להרחקת האנטנות. יצרנו קשר עם החברות הסלולריות. פלאפון, סלקום לא מתקשרות אתנו, ואילו פרטנר, טוענת שהאנטנות מוצבות באישור.
   בהיתר ההקמה של האנטנות, נאמר כי מדובר בקרקע חקלאית, אבל כיום, משאושרה תכנית מתאר חדרה, הרי שמדובר ב"אזור לבניה עירונית וכפרית" תמ"א 36 א1/ (4) קובעת, שאין להקים מתקן שידור קרקעי בתוך אזור זה. קיום תורן אנטנות קרקעי באזור זה, נוגד את החוק, שאף מוסיף וקובע, שאם יחול שינוי ביעוד הקרקע – ההוצאות של  פינוי האנטנות יוטלו על החברות הסלולריות.
   קיום האנטנות במקום זה, מפר לדעתנו סעיפים נוספים ומהותיים בחוק, ע"פ המפורט בתמ"א זו (כמפורט בנספח מס' 1).
   לאחרונה, הוציאה לשמחתנו עיריית חדרה מכתב לחברות הסלולריות, הדורש מהן להרחיק את האנטנות.
   כל יום שעובר, טומן בחובו נזק מצטבר לדיירים ולילדים (הרגישים פי כמה ממבוגרים, לנזקי הקרינה). החברות הסלולריות מעולם לא מסרו כתב שיפוי, בגין תביעות לפיצויים לנפגעים מהקרינה, וזאת – בניגוד גמור לחוק, המפורט בתמ"א !  אנחנו מכירים את הדרכים החמקמקות, שבהן גופים כלכליים גדולים מנסים לעכב או לסרב לדרישות הנוגדות את האינטרסים הפיננסים שלהם.
   אנו מבקשים  לפנות ולהרחיק את האנטנות למרחק של כ-2 ק"מ לפחות, באופן מידי.
    אנחנו מבקשים את עזרתך , לסייע לנו במשימה קשה זו.
   מצ"ב סרטון המתאר את המצב: https://www.youtube.com/watch?v=j9e0msttQFc
                                                               בתודה ובברכה
                                                                                      מני בן אריה
                                                                                                  

        נספח מס' 1 : הסעיפים הנוספים לאמור לעיל, בהם קיום אנטנות במקום זה מפר את הוראות התמ"א: 
1.  בתמ"א  נאמר במפורש: (סעיף 21.4.3 )  "המרחק בין אתר השידור המבוקש לבין אתר של מתקן שידור קיים או שניתן לו היתר, על הקרקע לא יפחת מ 2000 מטר". התורן בכפר ברנדייס בחדרה, נמצא במרחק של 1,840 מ' מהתורן הנדון, ולא 2,000 מ', כנדרש.

2.  בסעיף 21.6  "הסדרי השיפוי", נאמר כך: " תנאי למתן היתר להקמת מתקן שידור על פי סעיף  זה, הפקדת כתב התחייבות של מבקש הבקשה להיתר כלפי הועדה המקומית לשיפוי בגין תביעות לפיצויים על פי סעיף 197 בחוק התו"ב בנוסח המצורף כנספח -2 ג לתכנית .". עד היום טרם הפקידו החברות הסלולריות  כתב התחייבות להסדר שיפוי.

3. בתמ"א נאמר גם, כי הועדה המקומית רשאית להתיר שינויים מהוראת תכנית זו, רק אם לא נגרמת פגיעה בחזות הסביבה במקרה שלפנינו קיימת  פגיעה משמעותית בחזות הסביבה, וזאת, כפי שניתן לראות בבירור, בתמונה מצולמת, מדו"ח מדידות קרינה אלמ''ג בסביבת אתר השידור, מתאריך 01/01/2015: של חברת Celltest.
4. השילוט אינו תואם לשילוט הנדרש בהיתר ההקמה. (וזאת, ע"פ דו"ח של 2 חברות המוזכרות בסעיף 5, שביצעו את הבדיקה). בתמ"א, בפרק י"א, נאמר כך:  "הוראות תוכנית זו יחולו על כל היתר להקמת מתקן  שידור שינתן  לאחר אישורה.  הוראות סעיף 30 (שילוט) יחולו על כל מתקן שידור שינתן לאחר אישורה... בתוך שנה מיום אישור תוכנית זו יוצב שילוט כנדרש בסעיף 30.  לא הוצב שילוט בתקופה האמור, יפקע תוקף ההיתר שניתן להקמת מתקן השידור".

 5. על פי התמ"א 36, א/1, סעיף 21.4.1,  בסעיף: "מתקני שידור על הקרקע שאינם משתלבים על מתקני תשתית או מבנה קיים בשטח פתוח במרחק עד 200 מ' מאזור בנייה עירונית וכפרית", נאמר, כי "טווח הבטיחות המצטבר לבריאות הציבור לאנטנה יחידה או למערך אנטנות לא יעלה על 12 מטר בכיוון האופקי". לפי דו"ח של חברת  Celltest  מה-1.1.2015, שנערך לחברת פרטנר, הרי שטווח הבטיחות המרבי הקיים, הינו 14.8 מ' לפי דו"ח (המצוי בעירייה) של חב' גל סייף מה 25.1.2015, שנערך לחברת סלקום לשם שינויים להוספת תדר ) LTE דור 4( ,הרי שטווח הבטיחות המרבי הקיים, הינו 16.21 מ'.


    נספח מס' 2 : מראי מקום:

1.      דבריה של פרופ'  סיגל סדצקי:  https://youtu.be/dGq28278Pt0

                                                                                                                                   

מכותבים:

1.      גב' חדוה יחזקאלי, סגנית ראש העיר חדרה חדווה יחזקאלי hadva-y@Hadera.muni.il
2.      השר להגנת הסביבה, מר אבי גבאי sar@sviva.gov.il
3.      ח"כ יפעת שאשא ביטון yifatsh@knesset.gov.il
4.      ח"כ אלי אלאלוף elalouf@knesset.gov.il
5.      ח"כ יעקב מרגי ymargi@knesset.gov.il
6.      ח"כ מיקי לוי mickeylevy@knesset.gov.il
7.      ח"כ דב חנין dhanin@knesset.gov.il
8.      ח"כ רוברט אילטוב rilatov@knesset.gov.il
9.      ח"כ זאב בנימין בגין bbeni@knesset.gov.il
10. ח"כ יואב בן-צור ybentzur@knesset.gov.il
11. ח"כ יעל גרמן ygerman@knesset.gov.il
12. ח"כ מכלוף מיקי זוהר mzohar@knesset.gov.il
13. ח"כ תמר זנדברג tzandberg@knesset.gov.il
14. ח"כ יעל כהן פארן YaelParan@Knesset.Gov.il
15. ח"כ אורי מקלב umaklev@knesset.gov.il
16. ח"כ בצלאל סמוטריץ bezalels@knesset.gov.il
17. ח"כ רחל עזריה rachela@knesset.gov.il
18. ח"כ שרן השכל shaskel@knesset.gov.il
19. ח"כ יואל חסון hyoel@knesset.gov.il
20. ח"כ קסניה סבטלובה ksenias@knesset.gov.il
21. ח"כ מנואל טרכטנברג manuelt@knesset.gov.il
22. ח"כ חיים ילין haimj@knesset.gov.il
23. ח"כ יואב קיש yoavk@knesset.gov.il
24. ח"כ קארין אלהרר Kelharrar@knesset.gov.il
25. ח"כ מרדכי יוגב myogev@knesset.gov.il
26. ח"כ אורלי לוי-אבקסיס olevy@knesset.gov.il
27. ח"כ איילת נחמיאס ורבין ayeletn@knesset.gov.il
28. ח"כ עליזה לביא alavie@knesset.gov.il
29. ח"כ סופה לנדבר slandver@knesset.gov.il
30. ח"כ מנחם אליעזר מוזס mmozes@knesset.gov.il
31. ח"כ רועי פולקמן royf@knesset.gov.il
32. ח"כ יואל רזבוזוב yrazvozov@knesset.gov.il
33. ח"כ ישראל אייכלר ieichler@knesset.gov.il
34. ח"כ מיכל בירן mbiran@knesset.gov.il
35. ח"כ מירב בן ארי bmerav@knesset.gov.il
36. ח"כ אילן גילאון igilon@knesset.gov.il
37. ח"כ מאיר כהן cohenmeir@knesset.gov.il
38. ח"כ שולי מועלם רפאלי smoalemr@knesset.gov.il
39. ח"כ אברהם נגוסה aneguise@knesset.gov.il
40. ח"כ טלי פלוסקוב talip@knesset.gov.il
41. ח"כ נורית קורן nkoren@knesset.gov.il
42. ח"כ איציק שמולי ishmuli@knesset.gov.il
43. ח"כ מיקי רוזנטל mrosenthal@knesset.gov.il
44. ועדת העבודה הרווחה והבריאות vrevacha@knesset.gov.il
45. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד v_yeled@knesset.gov.il
46. ועדת הפנים והגנת הסביבה v_hapnim@knesset.gov.il
47. ועדת החינוך התרבות והספורט v2@knesset.gov.il
48. ועדת המדע והטכנולוגיה v_mada@knesset.gov.il
49. הוועדה המיוחדת לפניות הציבור vz@knesset.gov.il
50. המועצה הלאומית לשלום הילד הילדncc@children.org.il
51. תקשורת (רדיו, מקומונים, רשתות חברתיות).


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה